Các server Vietnam tối ưu đi : singapore,korean,taiwan

Các server HongKong tối ưu đi : china,korean,taiwan,singapore

Viet Nam

Server Region Hostname Show IP
Viet Nam Ho Chi Minh vn.tiny.vn
Viet Nam FPT Server 1 vn1.tiny.vn
Viet Nam ODC Server vn2.tiny.vn
Viet Nam FPT Server 2 vn3.tiny.vn

Hong Kong

Server Region Hostname Show IP
Hong Kong 1 Hong Kong hk.tiny.vn
FPT 1->HongKong Hong Kong vn1-hk.tiny.vn
FPT 2->HongKong Hong Kong vn3-hk.tiny.vn

Tiny.VN sẽ thường xuyên thêm server. Theo dõi ở (giampingchoigame) để nhận thông báo