Acc Free ( auto change pass vào giờ chẵn )

==> 2 tiếng disconect 1 lần.Ví dụ : 00:00 , 02:00 , ... 22:00

Account/pass hiện tại của tiny.vn

Account : tiny.vn

Password : 566647505
Cập nhật lúc: 2019-07-19 08:00:08

Vào tab "donate" để "donate" nhận acc ko bị changepass