Hiệu lực từ 17/03/2018, đến hết tháng 03/2018<3

Khi nào account hết hạn thì bạn vào lại web này để nhận account lại nha<3

Hiện tại server nạp thẻ đang bị lỗi nên sẽ được free account donate 1 ngày <3

Account/pass hiện tại của bạn là

Account : duZlK5OB2x
Password: 2cwkujEmVq
1 days
Tao account thanh cong.
Het han luc: 2018-04-21 17:53:35
Chuc ban choi game vui <3